Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 87)

nacht uitgebleven, met oogmerk waarfchynlyk, om daardoor verdere gefprekken met my te vermyden.

Vroeg in den morgen verliet ik daags daaraan de Abtdy met de chais myner gewezen weldoen{ter , en nam een plaats in de postkoets naar

londen, Myn gezelfchap beftond flechts

uit ééne pasfagier, een vrouw, die my by uit-

ftek geviel, By het naderen der groote

ftad, werd ik by my zelve grootelyks ontrust, omdat ik niet wist, waar ik zou vertoeven; want myne vriendin Williams, van welke ik nu en dan een brief ontvangen heb, had my fti haren laatften berigt, dat zy met haar man,die met het k.rygen eener erfenis uit zyne zaken gefcheiden was, naar het Eiland IVight zou gaan woonen, en dus nimmer weder te Londen dagt te komen.

In deze grievende ongerustheid fprak ik myne reisgenoot aan , die ik voor een zeer goed flach van een vrouw hield , en vroeg haar, of

zy geen logement voor my wist. Zy

ging, zeide zy, naar haar dochter te EJfex 5 doch zy durfde my gerust een verre nicht aan* raaden , die een porcelein-winkel deed , en by welke zy wel dagt dat ik te regt zou koF 4 men.

Sluiten