Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(99)

gen. —— Ik zal u voor uwe gedichten drié guinies geven; maar dan moet ik de herderg Éangen op de koop toe hebben!" Ik. „ Neen, myn Heer, ik moet uw aanbod

met verontwaardiging afkeuren. denkt

ge, dat ik my zoo zou laten afzetten?" Boekverkooper» „ Wel nu, als het dan niet anders wezen kan, laat ik dan maar voor eens ry* kelyk in myn beurs tasten. — Daar hebt ge vyf guinies!"

Wat zou ik doen, Lucia? ik was in ee-

hen Jammerlyken Haat van armoede: —— en nam dus zyn aanbod aan.

Hy ging zeer fchielyk met zyn buit, wanc dus mag ik het wel noemen, Happen: een glans van vergenoegen blonk in zyn aangezicht over zyne verrichtingen.

Ach, Lucia! hoe ongelukkig wordt men dik-

wyls in zyne hoop te leur gefteld! De Heer

Barlow, op wiens oordeel men in dit opzigc zeer veel Haat kan maaken, heeft my verzo-kerd, dat het minst, w/eik ik voor myn twee deelen met gedichten verwachten kon, dertig guinies zou wezen. En echter, hoe gering dit loon van vyf guinies ook zyn mag, is

G 2 'er'

Sluiten