Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede vrouw, dat zy in haar huis eene Dame gelogeerd had, zynde eene Weduw vaneen uitmuntend karakter en van een groot fatfoen, welker overleden man byzondere vriendfchap gehouden had met een der grootfte edelen, een voorftander van geleerdheid, den Heer B—;

* » Ja Juffer Belton," zeide zy, „ hy is een

allerbest man. Kom, Juffer lief, laat ik u

met de goede Jufvrouw Peen in kennis brengen : haar man was een Schryver, en

die uitmuntende Lord heeft zyn fortuin gemaakt. Hy is de man, die regt gefchikt is om uw treurfpel in zyne befcherming te nemen. — Hoe kon ik toch zoo dom wezen , dat ik voorheen om dien Lord B— niet gedagt heb/ •

Kom aan, lieve Juffer, laat ik u by de goede Jufvrouw Peen zoo fpoedigmogelyk brengen."

Ik nam haar Vriendelyk aanbod, zoo als gy begrypen kunt, gereedelyk aan, en over een uur gaan wy by de Dame.

Ik heb Jufvrouw Peen gezien en gefproken myn waardfte, en zy is my by uitftekbevallen:

zy is eene zeer achtbare Dame, een goed

flag van een vrouw. Zy ontving my zeer minzaam , en heeft my beloofd my zoo veel moG 3 ge,

Sluiten