Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 ) *

kere aanpryzingen van uw werk behoeven te bekommeren : — het geen gy van uw kant te doen htbt, is zeer gering ;gy moet umorgenmiddag om twaalf uur gereed maaken, en uw treurfpel medenemen,en dan zal ik uby denwaardigften man inleiden. — „ Hebt ge hier geene vrienden in de Stad?" — Ik antwoordde neen. — „ Wel ongelukkig meisje , daar gy zyt, vervolgde zy , ik heb waarlyk medelyden mee u! — hoe gelukkig ben ik, dat ik gelegenheid heb om u van dienst te wezen!"

Ik betuigde haar myne byzondere dankbaarheid.

„ Spreek daar niet van," zeide zy. „ Kom, ik hoop dat gy met Jufvrouw Baxter dezen middag thee by my zult drinken."

Op dit oogenblik kwam gemelde Jufvrouw in de kamer , en wy fleeten een aangenamen middag. — Het gantfehe gefprek was over de braafheid, het vernuft en de verhevene deugden van Lord B—. Waarlyk, Lucia, ik ben uitermate verheugd , dat myn aanftaande befchermer een zoo braaf man, en dat hy vry bejaard is. — Was hy een jonge ligtmis, zou ik zeer bang zyn voor zoodanigen weldoener ; doch nu behoef ik niet te vreezen.

G 4 Don'

Sluiten