Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 106" )

fchap , zo my toefcheen , geenzins onopgemerkt liet. ■ Hy fchelde om Chocolade;

, en het overige van onze vifite was zeer

aangenaam. Hy verhaalde my eenige by-

zonderheden wegens de vernuften van den tegenwoordigen tyd , en fcheen zelf veel vernuft

en geest te bezitten. Hy is ongetwyffeld

een zeer aangenaam man, en fchoon vry hoog van Jaaren, zeer vrolyk en fpraikzaam. Toen wy opitonden om heen te gaan! zeide

Mylord, . ■ „ Jufvrouw 'Péers, ik verzoek u

vriendelyk, dat gy morgen middag bymykomt eten, en breng dan deze Jonge Schryffter mede 1 . ik dank u van harte, dat gy my met

zoodanig gioot vernuft in kennis hebt gebragt,

, . Ik zal morgen geen gezelfchap hebben,

dan twee of drie geleerde vrienden - maar wy zullen deze Jongen Juffer niet laftig vallen met

haar ftuk ons te willen voorlezen: Zy zal

niet gaarne zich zelve zoo fterk hooren pryzen, en daarom zullen wy hare kiesheid daarin niet kwetzen."

Ik dank u," antwoordde ik albloozende,,, ik'dank uwe Lordfchap voor uwe uitfleekende minzaamheid. - Ik heb ook meer gehoord, dat het voor een fchryver of fchryffter, als zy

hun-

Sluiten