Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C no )

houden" een derde, , de taal was dicK-

terlyk kraclitig ennaauwkeurig, en het eigenaartige van het tooneeldicht was allerzorgvuldigst ïn acht genomen:" • 1 een vierde zeide eindelyk , „ het begin was uitlokkend, het midden

onverwacht en het einde aandoenlyk"

Kortom, zy oordeelden 'er over volgens de regels Van Arifioteles en Horatius, en ik werd alzins met loftuitingen overlaaden.

,, Wat zegt 'er uw Lordfchap van , Mylord," vroeg'er één, „ gy, die, voiltrekt naar den letter, de Macenas dezer eeuw zyt ?" ——ik," antwoordde hy, „ myne Heeren, zeg, dat dit meisje van agttien jaar een wonder der eeuw is."

Ik kon het niet langer aanhooren , Lucia. Ik verzogt vriendelyk, dat men met deze complimenten zou ophouden.

„ Wel," zeide zyn Lordfchap, „ wel, Juffer Belton, gy hebt eene onfterflyke eer verworven. ïk neem uw zaak op my; gykünt

verzekerd zyn, dat ik üw treurfpel eerstdaags op' den fchöüwbürg zal brengen, en ik zal deszelfs openbare befchermer wezen."

Kort naderhand namen wy affchéid. Lord J5-—• luisterde Jufvrouw Peers iets in 't oor,

do eli

Sluiten