Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ui >

doch fwat het was, weet ik niet. Over drié dagen ga ik weder naar zyn Lordfchap met al myne dichtflukken , verhandelingen, in ée'n woord met al wat ik immer gefchreven heb. In ernst, Lucia, ik word duizelig inaldevoor-

fpoed, die my toelagcht. Hoe zeer is

myn hoogmoed niet gevleid ? Welk eene

vriendfchap van een zoo waardigen Lordi

Het hapert my nu zekerlyk aari geen bëfcher-

mer. Ik ben nu eerst ter dege op den

weg om door myne fchriften beroemd te worden. — Het ziet 'er derhalven voormy vry wat beter uit, dan toen ik hier kwam, en het is Vry wat edeler bezigheid dan tot midden in den nacht mutfen of lubbens te naaien. Kortom , ik wyd my zelve geheel en al aan de letterkunde en aan de Zanggodinnen; en twyffel geenszins, of ik zal wel behoorlyke aanmoediging vinden. —- Ach, Lucia, hoe braaf heeft

myn Vader met my gehandeld! hy wis.

wel, hoe verre myn genie zich uitftrekte: hy

wist ook wei doch laat ik hier van zwy-

gen! —. Ik fchaam my over het geen ik

heb gefchreven: ik behoorde deze uit-

fcöezemingen myner verwaandheid eerder door

te'

Sluiten