Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "5 )

ttllgQ zaak voor my —- ge mooge my gelood Ven , myn geheele fchat beftaat tegenwoordig in zes Ituivêrs aan geld! — dit is al, wat ik bezit.

Zoo even riep ik jufvrouw Baxter boven, ën gaf haar berigt van bet vreemde voorval. — Zy betuigde insgelyks zeer verwonderd te zyn, en zeide, dat zy zich nooit met de zaken bemoeide van luiden, die by haar inwoonden;

* - dat mogelyk de een of ander Uil de

trap was opgellopen, en dat wat haar meid betrof , dezelve alzins trouw en eerlyk was enz. ' Daarop riep ik de meid zelve; ik ondervraagde haar; doch met de heiliglte eeden betuigde zy hare.' onfchuld, ja wilde wel zweeren, dat Zy 'er niets het minfte van wist.

Doch ik zal u niet lastig vallen met alle de vraagen en antwoorden, die over en weder geWisfeld wierden, mede te deelen. Het zy genoeg te melden, dat ik in deze netelige zaak van de Juffrouw zoo mïn als van de meid eenig licht kreeg. Sommige luiden zouden

mogelyk by zoö eene gelegenheid eene gereg* telyke huiszoeking hebben laten doen: maar hoe zou ik onnozel fchaap, die hoegenaamd geenë H 2 ken-

Sluiten