Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ï20 )

luoia. „ Gy zoekt, my dan wys te maaken ~ Mant® , dat het vuur niet brandt , het water nie* nat maakt, of derampfpoed ons niet ongelukkig

maakt." Voor het tegenwoordige,myne.

lieve, heb ik geen tyd om uwe aanmerking verder te overwegen. — Ik ben aan een werk, je beginnen te fchryven , waarvan de titel zyn % al het zonderling leeven van Lewis Cornaro. Gy zult mogelyk van dezen man reeds gehoord hebben, dat hy de onthouding en het vallen als het eenig middel aanmerkte om oud tewor. den, cu hy zelf is'er een uitmuntend voorbeeld van geweest.

Op het oogenblik kom ik te rug van Lord

® dien ik n by myn vorig fchryven meldde

te zullen bezoeken. Om u de waarheid te zeg. gen, ben ik eenigermate verwonderd over zeIkere omftandigheden, die ik op het oogenblik

dat zy plaats grepen, vry koddig vond;

en echter, wie weet, of hy 'er wel iets mede bedoelt en of het van my niet maar verbeelding is? —- doch ik zal u zelve laten oordeelen.

Eer ik echter het zonderling gedrag van

Lord B aan u voorftel, moet ik u melden,

dat wy by zyn Lordfchap naauwlyks vyf mi-

Sluiten