Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 122 )

ben ten uiterften beducht voor haar. ... Haast u, lieve Tante, haast u, om zoo fpoe? dig mogelyk hier te zyn. Ik ben

Uw zeer bedroefde Neef, Hamftead ten 2 uur. Peter Simpfon,"

„ Ik moet ik moet volftrekt heen, '*

zeide Jufvrouw Peers; „ Uwe Lordfchap zala hoop ik, thans alle complimenten verfchoonen.

O; als ik myne lieve Kitty verloor, ach J

het zou nooit voor my te vergeten zyn!"

Het fpyt my zeer,dat gy ons gezelfchap verlaat, antwoordde Mylord, „ doch, terwyl de goede Dame in zulk een gevaar is, moet gy maar

zoo fpoedig heen gaan , als gy kunt. Myn

koets zal u oogenbliklyk wegbrengen."

Hy trok aan de Schel, en gaf order daartoe.

< Ik zette myn hoed op, en deed myn

mantel om. „ wees zoo goed, Madam,"

zeide ik, om my onderweg aan, het huis. van Jufvrouw Baxter af te zetten-"

„ Neen kind lief," antwoordde zy,„ dat is my volftrekt onmoogelyk; ik moet een geheel anderen weg uit; gy zult my immers in dezen dringenden nood geen oogenblik ophouden.—Daarenboven denk ik niet, dat gy zoo onbeleefd zoudt zyn, om zyn Lordfchap in zyne onpas-

Sluiten