Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ls.4 )

doch gy zult my zekerlyk nieik*aalyk nemen, dat ik eene geringe aanmerking maak over dat fchoone ftuk; — het komt my voor, dat hetonderfcheid, welk gy gemaakt hebt tusfchen vriendfchap en liefde, veel te groot, veel tevergezogt is; gy denkt, dat cfezen zeer onderfcheiden zyn van elkander." Ik bloozende. „ Is dat dan zoo niet, Mylord ??*

Hy. „ Neen, zeker niet. Vriendfchap

is liefde, en liefde is vrendfchap. — Daar kan x daar moet geene uitzondering zyn; daar blyft niets meer overig. - Daarom, myn lieve meid, (hier nam hy myn hand) moetgy omzichtig zyn,

hoe gy uwe vriendfchap bedeed! , al die

uitnemende fchoonheid van uw gelaat die

lieve oogen die goddelyke hand alles

behoort de vriendfchap toe." Ik myn hand terug trekkende. „ ik zal dan zorg dragen, Mylord, om in alle gevallen, daar myne Vriendfchap my nadeelig zpu kunnen zyn,omzichtig te wezen."

Hj eenigzins verlegen. „ Hoe Juffer Fanny s

trekt gy uwe hand te rug? ■ . gy behoeft

evenwel niet bang te zyn voor zulk een

oud, Jichtig man, als ik! Ik ben uw

vriend uw eigenlyke, waarachtige vriend.

— En

Sluiten