Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( >

En ten bewyze daarvan, kan ik u verzekeren^,' dat., toen Jufvronw Peers my giller ter loops uw aanmerklyk verlies berigtte, ik daarin voor u al dat medelyden gevoelde, welk immer by een waar vriend kan plaats grypen." li. „ Ik wist niet, Mylord, dat zy u zedert onze laatfte byeenkomst gefproken had." Hy wederom verlegen,,, Ge zyt toch eenregte

wysgeer, Juffer Belton l Ik geloof niet,

dat uw geliefde Epicletus Zyne rampfpoed op eene edeler wyze zou hebben kunnen doorftaan!

Maar nu in ernst gefproken, laat ik u als

vriend mogen helpen^ Daar is een bank¬

noot van dertig pond : — Ik wil van geene

zwaarigheden hooren, ik hoop ook niet*

dat gy dit weigeren zult: —, gy kunt hier in de ftad zonder geld niet leeven."

Ik. „ Neen, neen, Mylord! waarlyk,

ik kan ik zal het niet aannemen. . Ik

ben u ten uiterften verpligt; maar ik wil by geen mensch in de waereld eene openftaande fchuld van dertig pond hebben." Hy. „ Wel, myn lieve kind , wat zyt ge nu weder romanesk? —wat praat gy van eea fchuld? — Ik ben uw vriend; en ik dank den Hemel, dat ik zoo veel middelen bezit omong&Iukkigen te helpen, — Kunt gy zonder geld

be«

Sluiten