Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ï5p )

om zou dit voor zynen naasten bloedverwant

geheim behoeven te wezen? Hier in im.

mers is geene misdaad gelegen: Neen, ik

roet u in ernst zeggen, dat die verlegenheid van mynen befchermer ten mynen aanzien by de komst van een onverwachtten gast my zeer vérbaast. —— ik had 'er aanftonds myne aanmerking op: mogelyk is dit niet meer , dan

de opvatting van een onnozel meisje, dat midden in het gebergte van Llandwerie is opgevoed.

Goedé Hemel, Lucia! als dees man eens kwaade inzichten met my heeft, wat moet ik dan van Jufvrouw Pfers denken f -— Ik beef op

Je enkele gedagte. Doch ik vrees,dat ik

ondankbaar eii ondeugend ben, terwyl ik vermoedens opvat zonder eenig verder bewys. «.

Gaat weg van niy, gy ondeugende gedagten! —

Verdvvynt gy onwaardige twyffelingen! -

Laat ik liever, van myne eigen onfchuld bewust, dit liefderyk befluit maaken: deze waereld is zoo boos niet, of'er heeft nog waare eer en belangloze

vriendfchap plaats. In deze ïiefderyke ge-

fteldheid eindig ik dezen brief en betuig, nau, inyn waardfte, goeden nacht gewenscht te hebfeen, dat ik opregtelyk ben

Uwé getrouwe Vrienden, F. B.

I VYF

Sluiten