Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I3i X

.\]ucht, myn'waardfte! Welk een grauwe-

iyk moniter is die Lord! en welk een diep doordagt en voor overlegd verraad is 'er tegen

uwe arme onfchuldige Fanny gefmeed! - -

Maar lees —lees zelve den fchahdelyken brief! lees zelve het eerloze vooïftel, daar in vervat, welk door een advokaat op parkement gefchreven is i k Zie hier den brief.

. Myne bekoorlyke Belton bezit te veel oordeel, om niet de laatfte keer, toen ik de eer had haar te zien, te hebben opgemerkt, hoe moeilyk het niy was myne tong te bedwingen, van haar de verliefde gevoelens en verzuchtingen van myn hart, een hart welk zich

aan haar alleen toewydt, voor te dragen. —Ja, beminlykfte uwer fexe: ik aanbid u! — ïk kan my niet langer weerhouden u eene drift te verklaaren, die het natuurlyk uitwerkfel is van den indruk eerter zoo verhevene Schoonheid, als de uwe* Myn leeven en myn

goederen zyn in uwe handen : Gy moogt 'er-

vrijelyk over gebieden! Ik zal echter

zoo openhartig zyn van u te verklaaren, dat ik geenzins het huweïyk bedoel in die beteekenis, waarin die ftaat van tlaaverny gemeenlyk

i'értoómen wordt: neen; ik zoek mee

I Z my-

Sluiten