Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snyne aanbidlyke Fan~ny als een man van eer te leeven, in eene vbhtrekte vereeniging van haften, die onderling weldoen en wel gedaan worden. —- Uw verftand, waarin gy boven de meesten uwer Sexe verre uitmunt, zal u, zo ik vertrouw, myne aanbieding in dat voordeelig licht doen \ befchouwen , welk zy van myne zyde verdient; en uw hart, met het tederst mededogen vervuld,zal insgelyks gevoelig zyn voor de Smart van een man , die zonder

zyne aanbidlyke Belton niet leeven kan.

Ook gaat hier nevens eene acte , door myn advokaat gefchreven, waar by ik my verbind om u voor uw geheele leeven Vyf honderd pond s'Jaars te doen toekomen. -Voortszultgy eene aangenaame land hoeve te Hampjhad hebben , — een aanzieniyk aantal dienstboden om u op uwe bevelen te dienen, en van de mynen onderfchei-

den; en een koets enz. tot uw gebruik

alleen. Ach! myn engel, heb de goed¬

heid my uwe beflisfing zoo (poedig mogelyk te doen weten; want van deze uwe keus hangt of het geheel geluk of de geheele ellende af van uwen tederen aanbidder

en onvèranderlyken minnaar

Sluiten