Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 135)

Zyn haatelyken brief met de fchandelyke voorflagen, die ik reeds aan Hukken had gefcheurd, floot ik in het gemelde antwoord, en

zond het oogenbliklyk weg. Daarna viel

ik op myne knieën, dankende den Hemel voor zynén byftand, en voor de bewaaring myner

onfchuld: vervolgens ging ik met een

vrolyk dankbaar hart aan myn geringe maaltyd van droog brood met water, welk my ongemeen fmaakte. — Geen overwinnaar, myn Lucia, verheugde immer zich zoo zeer over zyne zegepraal , als ik my zelve over myne tegenwoordige verlosfing van dien fnoodaart. —— Ik gevoel dat ik braaf heb gehandeld: en hoe

aangenaam is deze bewustheid voor myn hart!

Ach, myn' waardfte, is het met zulke be. dekte aanflagen tegen de niets kwaads vermoedende onfchuld wel te verwonderen, dat mea zoo veele ongelukkige flagtoffers in eene vroege jeugd op ftraaten en wegen van ellende ziet vergaan! Immers, ik zelve zou waarfchynlyk voor altoos verloren geweest zyn, zoo niet de wreedaart, door de komst van zyn broeder op dien avond, in zyne voornemens ware verhinderd geworden. Genadige Hemel f

langs hoe veele onderfcheiden wegen, door hoe I 4 veele

Sluiten