Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 136 )

veele, uiterïyk geringe,middelen,die doodden menfch onopgemerkt worden voorby gegaan befchermt Gy den onfchuldigen 1

Gy kunt wel denken, dat ik dit buis zeer fpoedig zal verlaten. —_ Het lydt by my geen cwyffei, of jufvrouw Baxter is zoo we|. een medepligtige aan het fuood verraad als Jufvrouw Peers , die van hare voorgewendde

reis naar Hampfiead nog niet te rug is. Zy

zal mogelyk nu wel begrypen, dat zy met my niet meer te maaken heeft.

„ Maar," zult ge wei vraagen," hoe kunt ge uit dit haatelyk huis zonder geld komen?"

Ach , Lucia, ik zal myn laatfte toe-

vlugt nemen tot het geen my nog overig is

namelyk myn linnen. Dit zal ik verkoo»

pen met myn japon, en in plaats van dezen my met een oud jak behelpen — Ik heb dit by een gepakt, en ga zoo aanftonds heen om het te verkoopen.

Erken met my, vriendin, het zonderling be;

gier der Voorzienigheid/ Zoodanige on-

yerwachtte uitkomst zou my haast uitgelaten

vrolyk

Sluiten