Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï3§ )

kind; — gy ziet, de opregtheid krygt op dezeWae» reld niet altyd hare wel verdiende belooning. Ik verlang uwen tegenwoordigen toeftand te

weten, Gy zult, indien de tegenfpoed uw

lot geweest zy, dezelve ongetwyffeld als eene egte heldin verduurd hebben,* maar laat ons nu eens zien, myn kind, hoe gy de voorfpoed dragen zult. Doch om u niet langer op te

houden, zoo weet dan, dat myn vrouw een lot in de laatfte lotery gekogt heeft, waarvan zy de helft aan u heeft toegedagt, en op dit lot is een prys gevallen van vyf duizend pond.

Ik kan u dus van harte geluk wenfchen

met de prys van twee duizend vyf honderd

pond voor uw aandeel. ■ Gy behoeft niet

meer te doen , dan dat gy dezen brief met u neemt naar myn agent en byzonder goeden vriend den Heer Darèy, in de Ru fel- ftraat. —— Met dezen zelfden post heb ik hem daarover een brief gefchreven, zoo dat hy reeds genoegzaam daarvan weet, en u den bankier wyzen zal, by wien gy het geld krygen kunt.

De Hemel zegene u daarmede in alle op«-

zigten! zoo ik raad mag geven, zoudt gy ,

naar my toefchynt, het best doen, om voor

één

Sluiten