Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^én duizend pond annuïteiten te koopen, en het overige zoudt gy naar goedvinden op eene

andere wyze kunnen beleggen of belteeden.

De Heer Darby zal zulks, zoo gy het verkiest, op de voordeeligfte wyze voor u be*

fchikken. Doch één ding moet ik u nog

zeggen, myn lieve kind, gy behoeft my voor deze zaak geen den minften dank te betuigen. — Het is alleen een goede inval van myne Harriët geweest om dit gelukkiglot te koopen : Ik wil alle verdienfïen in dezen gereedelyk af-

ftaan. Myn vrouw voegt hare opregte

heilwenfchen by de mynen, die u ongetwy ffeld zullen verzekeren, dat ik waarlyk ben, Lieve Juffer Belton , Uw zeer opregte vriend ,

Eduard Barlow." Zie eens, Lucia, de wonderbare beftiering der Voorzienigheid in dit beloop van zaken.' — De Vader aller weldagdigheid fchynt hierin, indien het myals mensen vryftaat zulks te beoordeelen, myne flrikte verknochtheid aan de deugd |n myne treffende armoede guntfig te willen be* loonen.

>, Groote God! Qy, die uwe behoeftige

„ Schep-

Sluiten