Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Schepfels uit de d.iepfte ellende kunt opbeu„ ren, en hunne tegenfpoed met voorfpoed „ verwisfelen, leer my deze yerbaazende vet-

v wisfeling met nederigheid te dragen;

„ Geef, dat myn hart by aanhoudendheid ge-

neigd zy, om myne ongelukkige natuurgenoo-

„ ten te helpen. ■ AanUwonfaalbaargelei-

7, de geef ik my zelve in eene onervarene Jeugd

gewillig over, en beveel my eerbiedig aaït „ Uwe goedheid."

Ik ga zoo aanttonds naar den Heer Darby, en van daar naar den Bankier, om het geld te ontvangen. — Genadige Hemel! is het mogelyk? • Ach, Lucia, dat de deugdzamen

Jiier uit leeren, nimmer te wanhoopen?

Ik zal hier dezen brief fluiten; zoo dra ik van logement veranderd ben, zal ik myn verhaal vervolgen. Ik blyf voor altoos

y we gelukkige en getrouwe Vriendin

F. Bs.

ZES-

Sluiten