Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES-EN-TWINTIGSTE BRIEF.

23 van December,

fyla daar, beminde Vriendin, my in een aangenaam en zindelyk verblyf gehuisvest naast, het huis van den goeden Heer en Mevrouw /

Darby. . Ik zal u thands een kort verhaal

geven van het geen 'er zints het flot van mynen laatften brief ten mynen aanzien is voorgevalJen. 0

Overeenkomilig het berigt van den Heer Bar*

«w, begaf ik my naar zyn vriend . Zoo

a!s ik my aandiende, werd ik in zyne terenwoordigheid gebragt, endoor hem en zyne^beminlyke vrouw, die juist zaten thee te drinken,

allerminzaamst ontvangen De Heer Bar-

hw die goede man ! had hem

«aar het fcheen, van myne famielie en opvoeding zeer naau wkeurig onderricht, en daar door voor my den weg gebaand om zoo vriendelyk onc vangen te worden.

De

Sluiten