Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( U2 )

De goede oude Heer befrelde oogenbliklyfe zyne koets, om my naar den bankier te brengen, en by dezen laailten ontving uwe Fanny, die nog kort geleden zoo arm en rampfpoedig was, hare vyf en twintig honderd pond in tegenwoordigheid van den Heer Darby, die zoo vriendelyk was van my te verzeilen.' —■— in het naar huis rydeh zeide ik hem, dat ik in myn vorig logement nog een guinie fchuldig was, en vefzogt, terwyl wy toch de ftraat moesten door ryden> daar.ltilte houden en even uit de koets te mogen gaan om deze fchuld te betaalen. Ik gaf hem tevens berigt van de ontmoeting, die ik in het huis van Jufvrouw Baxter * die my voorkwam eene flegte vrouw te zyn, met het verlies van een diamanten-ring en myn beste kleederen had gehad, Zoo dra ik myn verhaal geëindigd had j zeide de braave Heer Darby^ Wees gy maar feil! geen jonge Juffer moet zoo mishandeld worden !

Ik zelf moet die vrouw, daar gy van fpreekt, eens zien, en ik zal tevens myn best doen,

om uw. goed te rug te krygen. Zulk een

fchehnftuk zal niet ongeilraft door gaan.

Zy zal u het goed te rug geven, terwyl het onder haaf opzigt geweest is, ofikzaloogenblik-

ïyk

Sluiten