Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lade die geehen te onderfteunen, die op ü vertrouwen , geef my, dat ik Uwe groote weldtf» den nimmer vergete!'*

Wy hielden nuflilvfcór het huis van Jufvrouw Baxter, ftapten uit de koets, en gingen, zonder vooraf belet te magen, in de zykamer, daar zy met nog twee jufvrouwen en de meid zat thee te drinken. Het eerste, dat my in 'c oog viel, was" m#n ring aan haar vinger. De lieer Darby zag dit ook, en floot onmidlyk de

deur: hier op met een bars gelaat naar

de ondeugende vrouw toe tredende zeide hy haar, dat 'er oogenblikiyk een gèvolmagtigde

zou komen öm huis-zoeking te doen. „

Gy hebt," zeidê hy,- „ deze Jonge Juffer een diamanten ring ontflolen , en ik durf gerustelyfe een eed doen, dat gy hem ttiands aan uw vinger hebt. — Zoo aanftoflds zal de onderfchont komen om u gevangen te nemen."

Dé gezag voerende toon, waar op hy dit zeide, te gelyk met de geheele ontdekking harer misdaad en de angrïïge verwondering, waarin de fno'ode Baxter zich bevond, dit alles deed haar hetgeen haar thands over't hoofd hing,des te fterker gevoelen : - 'er bleef dus voor haar niet anders overig,dan op het eigen oogenblik op hare

knieën-

Sluiten