Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H7 )

verzoek , een korte fchets van het gedrag vaö

Lord B en van al het voorgevallene.

Die fnoodaart! " — riep de Heer Dar— „ ik ken ook eenigzins zyn karakters

— hy is een eerloos kaerel. . Hy heeft

in den omtrek van deze hoofftad twee of drie

ferraih, zoo als hy ze noemt. Maar

myn lieve Juffer Belton, hy gaf alleen voor, fmaak te hebben in dicht.of letter-kunde„ met oogmerk om ü daardoor aan hem te verbinden, of liever, om een vöorwendfel te hebben, dat gy hem als Schryffter (want dit meen ik , heeft de Heer Barlow my gefchreven, dat gy zyt, en gy hebt dit insgelyks te kennen gegeven) dikwyls zoudt komen bezoeken; ,

maar gy moogt gerust gelooven, dat hy alleen om zyne laage oogmerken te voldoen, zulk een fchyn - karakter van befchermer uwer letterkunde heeft aangenomen, om daardoor, terwyl dit uw geliefde ftudie was, uwe onfchuld des te gemaklykèr te belaagen» —- Die fchryvers* daar gy van fpraakt, die uw treurfpel voorlazen , waren * ik wil 'er n^n leeven wel endet verwedden, niet dan een rot van koppelaars 'iï hoeren-waarden, die hy gébruikt óm hem K 2 in

Sluiten