Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14*}

in zyne eerloze oogmerken de behulpzame hand te bieden."

„Ach, myn goede Heer!" barftte ik "uit, „ gy doet my beeven ! Genadig God! uit welk gevaar ben ik door u gered!"

„ Ja zeker, gevaar," hernam hy. „ Als ik u maar de helft der listen en hagen vertelde, die menfchen van aanzien en middelen tewerk ftellen om de onnozele onfchuld te verleiden, dit zou uw hart gewis van een fcheuren."

„ Ach, hoe ik myne fchriften uit de hand van dezen deugniet krygen zal," zeide ik, „ weet ik niet."

„ Daar zal ik wel voor zorgen , „ antwoordde dees uitmuntende vriend. „ Ik beloof u, morgen vóór den avond zullen zy weder in uwe handen zyn."

Ach, Lucia, is dees man niet eenbefchermengel, door den Hemel tot myne verlosfing gezonden?

Terwyl wy nog drok aan het praaten waren, zag ik, dat 'er een traan langs den wang rolde van de eerwaardige Mevrouw Darby , die evert als^haar man al vry bejaard is. — Hyzelf bemerkte hare vervoering, rees met drift van zyn Itoel op, en zeide haar by het geven van

i een

Sluiten