Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *S7 )

4^==^=========== -i==~> ;

ZE VEN-EN-TWINTIGSTE BRIEF;

/

Londen 3 van April.

TVTimmer,myn waardfte Lucia, ("want,fchoon gy nu zedert een Jaar reeds getrouwd zyt geweest, en waarfchynlyk nu reeds moeder zyn zult, dezen naam zal ik u echter bly ven geven) nimmer, ik herhaal het nog eens, had ik uw

raad zoo nodig als op dit oogenblik. De

hupfche Benfon, weet gy uit één myner laatfte brieven, C*) heeft my ten huwelyk gevraagd, en vernieuwt zyne aanzoeken telkens hoe langs hoe dringender. ——- Ik had bykans reeds my zelve overreed om hem myne hand te geven; doch het eenige, welk my daarin belet, is, dat ik in myn hart dat tedere nog niet gevoel, welk my voorkomt in eene zoo heilige verbindtenis voor het geheele leeven volftrekt noodzaaklyk te wezen. — Ik heb zekerlyk achting voor den Heer Benfort, ja zelfs kan ik zeggen, dat

ik

(*) Dees brief is volgens de vorige NB. achter geJa ren

Sluiten