Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i 6o j

ik best te zyn, opdat hy door geen uiteriykeri fchyn bedrogen zou worden, en zich niet zou verbeelden , meer geld by my te zullen vinden,

dan ik waarlyk bezit- Doch toen ik hem

dit gezegd had, kufte hy myne hand met vervoering, zeggende, dat niet myn geld, maar myn hart zyne liefde verwekt had.

In één myner voorige brieven meen ik u reeds gezegd te hebben, dat hy een man is van een

goed voorkomen en minzamen omgang.

Hy heeft al de vertooning van een man vanfatfoen, zelfs zoö, dat men het in een man van zoo een middelmagtig inkomen niet verwachten

zou. Zyne zucht tot lezen is zoo fterk als

de myne. Hy verftaat de muziek zeerwel *

en zingt verrukkend. Hy fchynt openhartig, van een goed humeur, eri goedwillig.

Waarom bezit ik geen hart, welk voor zulke groote verdiensten open Haat ?

Myne vriendin, Mevrouw Darby, is voor eenige maanden naar Canterbury gegaan, om by hare vrienden te vertoeven. Zy zal haren uitmuntenden echtgenoot, den besten der mannen, niet langoverleeven. —- Nadatmeri veertien Jaaren onderling voor elkander geleefd

Beeft ■ ach 1 wat moet dan het hart. by

Zulk

Sluiten