Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16*1 )

ruik eeïi fcheiden gevoelen? Geen taal,

geloof ik, kan dit befchryven.

Zoo even, myn* Lucia, kom ik van eené

wandeling Sn het park te rug. Een droef-

geestigen luim hebbende,bleef ik tot dat de meeste wandelaars waren heengegaan, om my zelve

in ftille eenzaamheid te genieten: Maar,

welk een voorval , Vriendin! — Goede Godï hoe fterk ben ik getroffen!

Zoo als ik de Rofomoris vyver voorby was gegaan, zag ik een jong vrouwsperfoon ineene flordige kleeding i in de troostelooste houding, die men zich by mögelykheid verbeelden kan, op een Homp van een boom zitten: — fchoon zy haar wezen gedeeltelyk met haar hand bedekte, zag ik echter, dat zy geblanket was, gelyk ik dan uit den zwierigen", fchoon flordigen en ge» fcheurden opfchik, dien zy had , opmaakte, dat zy een hoer was. -— Terwyl ik dit foort van menfchen als de bejammerens waardigfte voorwerpen in de natuur befchouw , loosde myn hart tegen wil en dank een zugt, zoodra ik die

tooneel der ellende vóór my zag. Zyfcheen

in de uiterfte wanhoop verzonken te wezen.

L Eer*

Sluiten