Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i6$ *>

door myne eigen losheid, en door de fchandelyke en gevaarly.ke aanleidingen myner onwaardige moeder (want dezen naam verdient zy in dit geval) toekwam. — Aan deze oorzaken, zeg ik, was het meer te wyten, dan aan de Jtonstenaryen of huwelyks- beloften van mynen verleider. —— Maar om kort te gaan, hy bragt my mat Londen, alwaar ik verfcheide maanden met hem in dezelfde leevenswyze

doorbragt. Eindelyk echter werd hy my

moede, nadat ik, volgens myne gewoone ver* kwifting , veele fchulden voor hem gemaakt

had. De eene fchuldenaar kwam voor, de

ander na, zoodat hy my verliet, en ik weet tot nog toe niet, waar hy gebleven is. —— En wat fchoot *er in deze omftandigheden voor my over? — Daar ik in ydelheü en verkwisting was opgevoed, had ik geen zin in de arbeid : doch laat ik een gordyn hangen voo£

myn leevensïoop in deze laatfte drie jaaren! t- Ach / in dezen ben ik een eerloos vrouwsper* foon geweest, een ellendig flachtoffer van ongebondenheid — ziekte *■ en honger. Binnen korten tyd ben ik eerst uit het hospitaal gekomen , daar ik met eene fchandelyke kwaal heb h 3 befmei

Sluiten