Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AGT-EN*T WINTI GS TE BRIEF»

Bath, 2 van May.

Tk vind zeer veel behaagen in deze plaats, en x met genoegen kan ik u melden, vriendin, dat ik thands weder volkomen herfteld ben.

Myn laftige minnaar kwam my, een dag of

veertien geleden, hier bezoeken Ik noem

hem lajiig, omdat hy zonder ophouden by my daarop aandringt, dat ik my beflisfend verklaaren zal. En daar ik hem myne toezegging

waardig oordeel, denk ik, dat het maar best zal zyn ,het huwelyk voort te zetten.

De Heer Benfon, wiens kiesheid van gedrag omtrend my ééne zyner beminlyke hoedanigheden uitmaakt, logeert met my niet in hetzelfde

huis: dit zou, terwyl hy doch voor het

overige alle dagen, en wel den geheelen dag door, by my is, achterdocht tegen my kunnen veroorzaken \ en terwyl wy ons zoo wel voor

os-

Sluiten