Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I *7* )

Keer Barlow, en echter heb ik die, zoo m% toefchynt, meer gezien. — Onder dit overpeinzen fcheenen myne beevende vingers als 'c ware buiten ftaat oin den brief te openen. — Doch hoe verfchrikte ik, toen ik, onder aan „ den naam Van Charles Belford gefchreven zag l

J Lees denzelven, Lucia, en gy zult on=

getwyffeld zeggen, „ de maat uwer ongelukken is vol gemeten." zie hier een af-

fchrift!

3} cha rle s'fc el f 6 rd aan Juffer b e lt o n;

Bath, 8 van May.

Mejuffer 1

terwyl dé dood my eindelyk van een huwèïYk heeft vry gemaakt, welk het punt van eer 2y had doen voltrekken, heb ik het verukkend genoegen, van myn hart en hand aan myne be-

koorlyke Belton aan te bieden. Ik hoop ,

dat zy dit aanbod en daarmede myne

goederen en myn leevên, welk ik voor hare

Sluiten