Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( '177)

voeten nederwerp — thands zal aannemen. — Ik vlei my zeiven, bekoorlykfle Juffer,dat Gf de liefde, die ik van het eerde oogenblik af, Bat ik U leerde kennen, voor u heb opgevat, en welke alleen de wil van eenen ftervenden Vader belet heeft te verklaaren, alzins opregt zult noëmen.

Zedert het överiyden myner echtgenoot, welk *eeds bykans een Jaar geleden is, heb ik myne önüitfpreèktyk dierbare Fanny door het geheeïe Koningryk opgefpoord,- doch te vergeefscb. ~ Eindelyk heeft myn knecht, dien ik op Grimflon-houfe by my had, u den vorigen nacht toevallig gezien, en heeft my van uw verblyf ten fpoedigften kennis gegeven. — Verblyd over deze gelukkige ontdekking, neem ik de vryheid,by ü tegen dezen avond belet te vraagen, om U daardoor mondeling te overtuigen van de hoogachting en tederfte genegenheid van hem, die zyn hart en hand met alle gevtfeïèns der opregtfte liefde aanbied. — Ik ben, Mejuffer!

Uw zeer opregte en altoos onderdanige,

Charles Belford.

m p, &

Sluiten