Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( t8o )

Dezen brief heb ik zoo even met den knecht „' die naar antwoord wachtte, afgezonden. —Binnen weinige oogenblikken zal hy zien, dat

ïk een ander toebehoor! Ach! Lucia! is

bet niet hoogst ongelukkig, dat ik thands verpligt ben de hand van den Heer Belford te weigeren ! —— ach! ik ben in eene volftrekte verwarring van gedagten. Eer, dankbaarheid,

liefde, reden —- alles pynigt thands myn hart. ——— Maar waar toe toch alle deze aanmerkingen? ■ zy zyn nu ongepast! —— zy ko* men allen veel te laat!

Eindelyk heeft my een vloed van traanen verligt. —— Ik zal ahe fpoed maaken om van

jaier te vertrekken: misfchien wel morgen.

Ik wil niet langer ergens wezen, daar het

mogelyk is, dat wy elkander ontmoeten.

Doch daar komt ach Lucia\ -

myn man. Den brief van Belford kunt

gy wel denken, dat ik verfcheurd heb.

Terwyl het heden myn trouw-dag is, heb ik de goede Jufvrouw Powe/ ten eten gevraagd

De Heer Benfon had ook een vriend van

hem verzogt; doch dees geviel my niet zeer,

— hy leek eerder een ligtmis; ik kan

ech-

Sluiten