Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i$4 )

— Welaan zeg het my , ik henzeer,

wel bereid om het te hooren,"

Hy. „ Wel, lieve Wysgeerige, wat zoudt gy

wel zeggen, als ik u berigtte, dat gy wel een

Heer getrouwd hebt, maar te gelyk een,

die een volftrekte bedelaar is V*

Ik, van verwondering te rug fpringende, doch iny aanftends hertellende.

„ Zoo dat het geval is, dan moeten wy door onze naar^gheid een eerlyk onderhoud zoe-

leen . Gy moet niet gelooven, Benfon, dat

ik de armoede als de grootlte der onheilen befchouw."

Hy. „ O Engel des Hemels!" en hier

drukte hy my in eene hevige vervoering aaji zynen boezem „ leer my? hoe ik u dankbaar zyn moet 1"

Ik, zeer bedaard. „ Wel, heeft uw Oom u dan onterfd? . 0f welke verbaazende ommekeer van zaken is u te beurt gevallen ?

Be Jaarwedde van uw Oom is ordentlyk, — «n het geen gy van uwe bediening aan het ac-

eys-kantoor trekt dit kan ons immers een

behoorlyk beftaan geven."

Hy9 voor mynen veele vallende. „ Ach, myn

Sluiten