Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ my betfeft' Vriendin, het verwonden iny, dat ik niet op de eigen plaats doodbleef»

?oo zeer was ik ontroerd. Van welke

godloze flreeken heeft hy zich niet moeten bedienen! Maar hy bezit ook, 'k geloof, dat ik u dit al meer gefchreven heb, alle mogelyke

welfprekendheid. In dien tyd, dat hy de

boven gemelde verklaaring deed, bad ik Juist tyd, om by my zelve te overleggen, wat ik , die nu de vrouw van een zoo ondeugend man. was, in dit geval doen moest; en het gevolg daarvan was,'dat ik begreep, dat ik van twee kwaaden het beste moest kiezen. Wel/'zeide ik , toen hy gedaan, en zyne ernffige fmee. Idngen om vergeving dikwyls herhaald had „ wel, het ligt 'er nu toe, en gedaane zaken'

hebben geen keer." Ach! wat zou ik

doen, Lucia* wat moest ik als vrawdoeo?

Kortom, ik vergaf het hem. Zyne

vervoeringen van vreugde, en zyne dankbetuigingen enz. zal ik voor u niet affchryven. Gy kunt ze gemaklyk zelve giffen. „ Maar deze drie duizend pond," zeide hy,

„ moeten 'oogenbliklyk betaald worden. -«

Volgens myne eigen hand.teekening moetik aanftaanden Maandag twee duizend pond voldoen 3

Sluiten