Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het fchandelyk leeven van eenen valfcheti fpeeler enz. behandel:, — dit alles toont my maar allerduidelykst, welk een ellendig

Jot ik van dit huwelyk te wachten heb.

Pas twee weeken getrouwd, en reeds zoo veel geleden J — waarom heb ik my met al myn

talmen nogthands zoo zeer verhaast? Maar

gy ziet, Lucia, het huwelyk was zyn laatfte

toevlucht. O God.' moes dan uwe on-

fchuldige Fanny, in het egt verblyf der godsdienftige eenvoudigheid, onder het geheiligd oog van eenen vader, die my een befcherm-Engel was, op gevoed, eindelyk het ellendige prooi zyn van het verachtelykst karakter — van eenen welluftigen — een man van de waereld

— een deugniet — een ligtmis ! — Ik zie nu maar al te klaar den afgrond, waarin myne al te groote ligtgeloovigheid my geworpen heeft.

— 0! mogt deze myne te groote overhaasting eene wairfchuwing zyn voor andere meisjes, om niet, zoo als ik deed, dezen ftaat zoo onbedagt te aanvaarden/ En echter , ik verbeeldde my kwanswyze, dat ik trouwde om eenen belchermer ■ eenen vriend te bezittenl — TSen heerlvke^/ff/fcrrifcr waarlyk!

Ik

Sluiten