Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *P2 )

EEN-EN DERTIGSTE BRIj&F.

Londen, 26 van Juny»

Tn deze maand, myn Lucia, heb ik geen 00 genblik tyd gehad, om aan u te fchryven. — Wy zyn van woonplaats veranderd: „ myn echigenoot had , zoo hy zeide ,zeerbyzon~

dere redenen om të verhuizen. — Thands

woonen wy op de hooy-markt, digt by de

Opera; misfcbien is dit wel ééne van de

redenen; want hy is zeer verzot op het ververmaak van den fchouwburg.

Schoon al myn geld reeds gevlogen is tot betaaling der fchulden, blyven 'er echter, naar ik merk, nog verfcheide honderd ponden af te doen. Hoe alle deze fchulden nog afgedaan komen , weet ik niet. — Benfon blyft by aanhoudendheid los en onbezonnen, enfpeeltveel te veel vooreen man naar de mode, omverder

te denken, dan op het tegenwoordige.

Ik

Sluiten