Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

vJool, Cwant hy is een groot violist) fpeelè met den grootften fmaak een dolle mans party, — en zegt, dat hy zich met die oude muffe fchryvers, en het drooge vertaaien niet langer

kan bezig houden: zoo dat gy wel zien

kunt, Lucia 9 dat hy niet heel veel van werken

houd. . Niet langer dan nog in den vo-

rigen nacht zaten wy beiden te fchryven; eensklaps vloog hy van zyn ftoel op , en zeide, dat hy naar de.opera moest, om een fchoone airy die in het laatfte bedryf gezongen zou worden ,

te hoören. Hy liep heen, en kwam niet

eerder dan fmorgens om drie uur te rug.

Ik geloof niet, dat Benfon kwaad van inborst is,- *—— Ik denk zelf, dat hy door den tyd

een infchiklyk man zal wezen; maar

hy is juist, 't geen de Franfchen inconfequent noemen. > Hy heeft niets beftendigs in

zyn geheele gedrag; het tegenwoordige

alleen doet hem aan; hy heeft ook, voor

zoo ver ik merken kan, geen vast grondbegïnfel, waaruit hy handelt; alleen bezit hy eenige ongerymde vooroordeelen, die zyne driften vleien. — doch ik word verhinderd om voort ee gaan.

jbingü*

Sluiten