Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m >

fïgheld, en door eenige zoo genoemde geoorlofde vryheden toe te liaan, meeftal zeiven oorzaak zyn van de overlast en de aanrandingen, die zy op openbare plaatfen ontmoeten.

Myne vriendin bleef tot twaalf uur in den

nacht by my Ach! hoe veel moeite had

ik om myne traanen te bedwingen! hoe

moeilyk weerhield ik my zelve, van haar myn bitter noodlot mede te deelen!

„ Ik mogt wel lyden zeide zy nog eens «usfchen beiden, „ dat uw man van Barnet al te rug was. —- Ik heb in dat vinken - veld geen

zin. doch, myn lieve Fanny, laat ik uwe

vrees niet vermeerderen."

„ Helaas, (dagt ik) myn vriendin, een roover zou mogelyk minder te vreezeu zyn, dan die gevaarlyke fireene, aan welke hy zich overgeeft!

Eindelyk fcheidden wy. — Ik drukte haar de

hand „ Harriet," zeide ik, „ ach, myn

hart zegt my fomtyds, dat wy elkander niet

zullen weder zien." Zy fchreide, en vloog

in het rydtuig, dat haar wachtte.

Ik begaf my oogenbliklyk naar myn kamer, en wierp my onder het gevoel van bitterst hartseer op myn bed neder. De vrouw te

zyn

Sluiten