Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 204 )

zyn van een overgegeven, openbaaren iigtmis, ach! dit denkbeeld doorgriefde my. ,_ Het gruuwelyk bedrog , de fchandelyke leugen, waaraan hy zich den vorigen dag had fchuldig gemaakt, om my daardoor van myn kleene fchat

te berooven, , en dat wel van een fchat,

my door eene waarde, zalige vriendin gefchon-

ken eene geheiligde erfenis, die ik reeds

zoo lang gehad, en zoo zorgvuldig bewaard

had/ en dat enkel om die by hetlaagfte

fuort van vrouwsperfoonen, by eene Comedie-

hoer te verfpillen/ . Ach 1 vriendin, kon

ik dit denkbeeld verdragen! . Lucia ! kan

'er wel een ellendiger voorwerp zyn, dat meer beklag verdient, dan eene deugdzame gevoelige vrouw , die voor haar geheele leeven aan een ligtmis verbonden is1

Hoe akelig de nacht voor my was , kunt gy ligt begrypen. Ik was, met myne kleederen op het bed neder gevallen, en ik ftond

fmorgens vroeg weder op; ik bad den

almagtigen God op myne knieën vuurigomZynen byftand, om in deze zwaare beproeving mynen moed niet te verliezen; waarna ik myn best deed óm ter verfrisfching een kop thee te drinken. —, Vervolgens zette ik my aan het

fchry»

Sluiten