Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( sis )

nachten, te rug; Dan weder word my

een taak opgelegd om in zoo een korten tyd af te doen, dat het, zonder my geheel af te werken, onmooglyk is. Ach, lieve Vriendin, tot welk een uiterfte

ben ik eindelyk gekomen/ * Als ik eens

te rug zie * Genadig God! - 'Er

is een tyd geweest, waarin ik my dwaaslyk vleidde een uitmuntend voorbeeld aan myne Sexe te zullen geven. ■■ Ja, nu geef ik pok een voorbeeld l Ach! dat myn ongelukkige leevensloop eene waarfchuwing zy voor de behoeftigen myner kunne, om eene drift tot fchryven, ten zy ze eene vermogende onderfteuning geniet, nimmer toe te geven ,• en tevens om zich, zonder het geftrengst onderzoek vanhet zedetyk karakter van hunnen aanftaanden echtgenoot, nimmer in het huwelyk te verbinden. — Wat kan, wat moet ik doch van dien man zeggen, aan wien ik my zelve voor myn geheele leeven vrywillig heb opgeofferd ? ■ Gy verzoekt my vriendelyk, dat ik myne bekommeringen in uwen getrouwen boezem zal uitftorten; ——

Zie daar zyn zei — Neem ze gunstig aan

en verligt derzelver last voor my? of leer ze my geduldig verdragen l

O 4 Ben"

Sluiten