Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 218 )

men, heeft my zoo oogenbliklyk dit geld ge-

bragt. Dit in der daad is zeer gelukkig,

j . het zal ten minften myn lieve fnapltertje

en hare rampfpoedige moeder voor het tegenwoordige kunnen onderhouden. Ach, Vriendin, waar is nu de ongelukkige Vader? Mogelyk reeds in eene gevangenis mogelyk

op dit oogenblik in een ondeugend walgelyk bordeel! „ Ach, goede Hemel, hoe gaarne zou ik hem te hulp vliegen, en met dit weinig zuur gewonnen geld zyne vryheid koopen, wanneer een liefderyke befcherm - Engel myne fchreden naar zyn ellendig verblyf wilde

richten! doch al weder een beletfel.

De meid van het huis komt my zo even zeggen , dat 'er een Heer is om my te fpreken.

Wie of dat zyn mag? Ik moet dezen

afbreken, en myn kleene Lucia word wakker» — Zy glimlacht —- zy houdt de pen vast, en noopt my te eindigen met de verzekering, dat ik waarlyk ben

Uwe opregte Vriendin F. B.

DRIE-

Sluiten