Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 222 )

Öm kort te gaan, Lucia. by Hukken en brokken kreeg ik zoo veel licht van hem, dat myrj echtgenoot een boeren-meisje van hare ouders ontroofd, en haar met zich in de ftad had gevoerd. Ach, vriendin, welk eene tyding

voor eene deugdzame vrouw ï Met moeite

bleef ik buiten bezwyming. Dat ik reede

zedert langen tyd door myn man niet meer zoo hartelyk bemind wierd, had ik wel kunnen beipeuren; ma?.r dat hy een onnozel Jong meisje zou verleiden, dit had ik nooit van hem durven vermoeden; En hy echter heeft zulk een gruwel bedreven! — ach , Lucia \ myn heldenmoed had my bykans begeven, — Doch met dat

al zegevierde het bezef van pligt zoo hei«

lig is by my de band des huwelyks! over

myne beproeving en over myne zwakheid. —■ Ik nam ftoutmoedig voor, mynen echtgenoot te bezoeken, en, nadat ik den Heer Brooks (die wel zag, dat geen fchepfel my weerhouden kon, en daarom het best dagt wat toe te geven) nog eenige byzonderheden had afgeperst, vloog ik van myn ftoel op, trok aan defchel, en belastte de meid een koets te beftellen, vermits het voor my, bovenal met myne lieve kleine, die

'0

Sluiten