Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichtig deze raad ook was, kon ik niet van my verkrygen, deze fom voor my te houden, en myn echtgenoot daarin niet te doen deelen. ■ Dit waardig gefchenk kwam juist van

pas, terwyl wy geen é^ne Guinie meer in de? waereld hadden, en aan onze huisvrouw meer

'dan een Jaar huur fchuldig waren. Den

volgenden morgen gaf ik Benfon berigt van dit aangenaam en waardig gefchenk, zoo als ik dagt, dat eene braaye vrouw betaamde. Hy betuigde my zyn uitftekend genoegen daarever, en raadde my zulks in een hde van de bureau, die in onze kamer flaat, te leggen, „ want daar," zeide hy, „ zal het veilig we.

zen;" —■ gelyk ik dan ook oogenbli'klyk

deed, daar hy by was. Zoo als dit was voorgevallen, zeide hy my, dat hy zyn woord had gegeven, om des middags uit eten te gaan,als mede, om den avond met eenige goede vrienden door te brengen, die hem beloofd hadden, een ambt van commies te zullen bezorgen.

Dien geheelen dag was ik zeer in mynfehik, verheugende my , dat wy in ftaat Zouden wezen , om met de bewuste banknoot onze hui«r huur te betaalen. ■ Zeer wel te vrede begaf ik my dien dag aan het werk, dat ook zeer

Q 3 ju*?*

Sluiten