Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

êa sa een aandrang van Scheldwoorden verliet

hy my. Den volgenden dag werd ik, hoe

zeer ik beweerde de egte vrouw van den Heer Benfon te zyn, om de bewuste fchuld in hechtenis genomen. Nadat ik den Hemel om.

zyn byltand gefmeekt had, nam ik. myne kieene Lucia op myn arm, en werd in een koets geftooten, die my naar het huis van den Schout bragt, van waar ik nog'denzelfden dag, by gebrek van borgtogt, naar deze gevangnis vervoerd ben.

Hoe vreemd het u ook moge voorkomen, myn* waardfte, kan ik u echter met verzekering melden , dat ik, geduurende de eerfte week van myn vertoeven in dit verblyf der ellende, zeer gerust en volkomen bedaar^ was. , ik vond

veel troost by myne godsdienstigheid: myn

bybel en myn kind verfchaften my een onbegry-

pelyk genoegen Het eerste verfterkte myn

vertrouwen, en myn geduld: het laatste vervrolykte myn hart zoo fterk, als immer eenig moeder heeft kunnen ondervinden; doch van deze laatfte troost heeft het den Hemel behaagd my fpoedig te berooven. — Ach! die traan, die my onder het fchryven ontvalt! Zou

(kn fchreien om een Engel ?

Q 5 Ver-

Sluiten