Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25ï )

VERVOLG en SLOT DOOR de UITGEEFSTER DEZER BRIEVEN.

t^ort nadat myne ongelukkige vriendin den 4V laatften brief, (dien ik gelukkig, eer hy afgefcheept wierd, in handen kreeg) gefchreven had, kwam ik in Engeland. , Aldaar

^reeg ik tot myne innerlyke fmart de rampzalige tyding wegens deze waarlyk uitmuntende vrouw. — Ik Vloog heen, om haar te helpen; doch vond haar in eenen toeftand, die my tot in de ziel doorgriefde.

Op een armoedig bed uitgeftrekt, doo-

delyk verbleekt en uitgeteerd, met de

doodftuipen op de lippen, lag zy zagtjes te

{luimeren: Ik Hond eenige oogenblikken;

by haar, vervuld met een onuitfpreeklykmede* lyden over deze myne altoos teder-beminde,

doch rampzalige vriendin. De zalige

uuren, die wy in onze vroege Jeugd, zoo menigmaal met elkander hadden geileten, —• hare bekoorlyke gedaante, die ik,zelfs nogby

myn vertrek, bewonderd had, het lee-

vendig vernuft — en de edele hoedanigheden, die haar (leeds hadden verfierd — vertoonden

zich

Sluiten