Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8oo W. FOLKERSMA, GENEES-

dan was ik genoodzaakt my nader tot de Apotheek te wenden.

Deeze reeds opgegeevene middelen waaren meestal toereikende, en ik ben toen ter tyd met dezel ve gelukkig geflaagd; egter kan men de middelen , in de eerfte Afdeeling reeds opgegeeven, met vrugt gebruiken.

De overige toevallen zig by deeze ziekte voegende, vereifchen en eene byzondere oplettendheid, en byzondere mijddelen.

Hoe zeer de aderlating dikwyls, alwaar in deeze ziekte eene ontfteeking mogt plaats hebben, met vrugt kan worden in 't werk gefteld, egter heb ik dezelve tot hiertoe niet werkftellig gemaakt; ook ben ik in befmettelyke omftandigheden van dien aart re fcrupuleus om zulks te doen verrigten, en door anderen daar van min of meer afgefchrikt.

Al wat zagt, verfterkende en lymig is, is goed tot fpyze , als melk , havergort, gepelde gerst, ryst met korenten, kalfsvleesch, beichuit, en dergelyke.

S- XXXVII. Over de Beroerten.

De Beroerte (Apoplexia) is eene zeer haastig komende ziekte,waarin de lyder eensklaps van het gebruik zyner zintuigen beroofd word, met een zwaar en ronkend ademhaalen, hangende van byzondere oorzaaken af; de voornaamfte zyn een overvloedig dik en drabbig bloed, taaije flym en etter, zo als

ons

Sluiten