Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN

HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 803

Doch indien de ziekte door deeze middelen zig niet laat beteugelen, dan is het nodig dat mea anderen kieze, welke in de keuken niet gevonden worden; ook vertrouw ik, dat het Hoogloffdyk Genootfchap my niet kwaalyk zal neemen , dat ik rondbordig verklaare, dat de verdere behande. ling van dit allergevaarlykst ongemak, ten hoogften de behandeling van een kundigen vereifche, terwyl eenige gevallen , enkel en alleen door gewoone middelen, die in de keuken en kelder gevonden worden, gered zynde, niet voor aigemeene, maar voor enkele te houden zyn.

$. XXXVIII.

Over de Verlamming.

De Verlamming CParalyfis') is of een gevolg der beroerte en andere ziekten , of zy is eene ziekte op zig zelve.

Zy is of eene verlamming der inwendige of der uitwendige deelen; die naar het aangedaane deel, haare byzondere benaamingen heeft. Die der inwendige deelen is meestal een doodelyk gevolg eener voorgaande ziekte, ten minden is zy altyd gevaarlyk; die der uitwendige word zomtyds geneezen, alhoewel zommigen, uit eene te hevige en febielyke ontlasting geboren , dikwyls van zelfs verdwynen.

De verlamming tast of het geheele lighaam, uit-

Sluiten