Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

824 W. F OL KERS MA, GENEES-

van de voorgaande, onderhevig; hec ophouden -der maandftonden, benaauwdheid, fpys-walging, geneigdheid tot braaken, plaatfelyke pynen en andere ongemakken, zyn wel de voornaamfte.

Uit wat oogpunt ik ook deeze toevallen befchouwe, en hoe gaarn ik ook aan Uw Ed. Vraag wilde voldoen, kan ik egter niet van my verkrygen om hier ter plaatfe veele geneesmidddelen aan de hand te geeven; dewyl ik van oordeel ben, dat over de ongemakken der vrouwen , ftaande de zwangerheid, het zeer noodzaakelyk is dat de raad van een voorzigtig Genees- of Vroedmeester werde gezogt, om dat veele derzelver ongemakken uit eene volbloedigheid, andere uit een zwak zenuw-geftel, ontftaan. Het is dan zodaanigen raadzaam , de hulp van eenen kundigen zeer fchielyk te zoeken, dien het ook wel bekend is, wat middelen uit kelder en keuken konnen worden aangewend.

Even dezelve omzigtigheid is waar te neemen by de baarende vrouwen , met dit onderfeheid nogthans, dat de Vroedvrouwen niet te haastig moeten Zyn in het af haaien van de vrugt, nog de baarenden te hard behandelen. Is dé buik verftopt, dat ze een verzagtende clysteer uit melk, oly en «out zette, om daar door eene vryere en gemakkelyker baaring te bevorderen; onderwylen een kopje thee aan haar te geeven met veel melk, is xeer heilzaam; in zwaare baaringen is dikwyls een

grein*

Sluiten