Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 831

de tweede plaats zal zoeken aan te toonen , in hoe verre de gezegde middelen toereikende zyn, tegens Uitwendige ziekten. En om ia dit ftuk niet verward te zyn, zal ik in de eerfte plaats, zeer kort over de Wonden, Zweeren , Gezwellen , Uitzakkingen en Beenziekten handelen, daarna kortelyk tot byzondere voorkoomende ongemakken overgaan , en d^ar meede de Verhandeling fluiten.

§. I.

Eene Wonde (Vulnui) is eene verfche en bloedige fcheiding der vaste deelen van het lighaam, door het een of ander voortgebragt.

Men verdeelt gemeenlyk de wonden in eenvoudige en zamengeftelde; geene zyn gefneedene, geftookene , gekneusde , gefchootene, vergiftige en volflrekt doodelyke.

De geneezing der wonden gefchied door zamenhegting, of door verettering.

Ligte aangebragte wonden worden door een droog verband zeer ligt geneezen, zyn zy bloedende , dan is het dienftig dat men het verband met een mengfel van water en azyn bevogtige en aanlegge; het aanleggen van fpinrach is in dit geval niet ondienftig, en 't is door deeze middelen dat ze zeer fpoedig geneezen worden.

De geftookene wonden, wanneer ze oppervlakkig zyn, worden door de natuur meestal geGgg 4 red,

Sluiten